Statut Fundacji "Nie biorę, chcę normalnie zarabiać"

(tekst jednolity)

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 
 1. Fundacja pod nazwą „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez założycieli: Marcina Gomołę oraz Pawła Jezierskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Beatę Waszkiewicz, zastępcę Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Grzybowskiej numer 12/14 dnia szóstego czerwca roku dwa tysiące siódmego (06.06.2007r.), Repertorium A nr 6261/2007, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem oraz nie działa w celu osiągnięcia zysków.
 3. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia. Oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji stanowi załącznik do Statutu.
   § 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

 Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 
 
§ 4. 
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem przepisów prawa.  
 
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
 
 
§ 5.

 

Celami Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, dobroczynności oraz działalność oświatowa, prowadzące do aktywizacji środowisk medycznych, w tym w szczególności lekarzy, w promowaniu zachowań antykorupcyjnych i przeciwdziałaniu korupcji w służbie zdrowia, oraz do poprawy warunków pracy lekarzy, w szczególności poprzez:

 

1.      Prowadzenie akcji pod hasłem „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać” wyrażającej się między innymi w kolportażu plakietek akcji wśród lekarzy, ogólnopolskiej akcji medialnej, kolportażu materiałów informujących o założeniach akcji;

2.      Wspieranie położenia materialnego lekarzy w trakcie odbywania specjalizacji, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez gromadzenie i przekazywanie środków finansowych i zasobów materialnych;

3.      Przyznawanie stypendiów dla lekarzy uzyskujących najlepsze wyniki na Lekarskim Egzaminie Państwowym pod warunkiem pozostania i wykonywania zawodu w okresie specjalizacji w Polsce, na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów, uchwalanym przez Zarząd Fundacji;

4.      Skupianie wokół Fundacji osób i organizacji działających we wszystkich zawodach medycznych, ze szczególnych uwzględnieniem lekarzy propagujących godne wykonywanie zawodu lekarza;

5.      Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej (lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej), rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i merytorycznej oraz tworzenie warunków wykorzystania tej pomocy poprzez przyznawanie stypendiów, organizowanie, finansowanie i dofinansowywanie szkoleń, zebrań naukowych oraz sympozjów krajowych i zagranicznych;

6.      Finansowanie nagród i stypendiów, innych niż stypendia wskazane w pkt 3 powyżej, dla osób realizujących cele Fundacji;

7.      Organizowanie i finansowanie działalności popularyzacyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów do których powołuje się Fundację;

8.      Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz wszelkimi podmiotami (z wyłączeniem podmiotów, wobec których zachodzi ryzyko konfliktu interesów, a w szczególności podmiotów zajmujących się działalnością farmaceutyczną) wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

 

 § 6.  
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Znak graficzny dla Akcji „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać” stanowi załącznik do Statutu. 
§ 7. 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji.
 § 8. 
Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych. Działalność ta obejmuje w szczególności:
1.      Działalność charytatywną;
2.      Ochronę i promocję zdrowia;
3.      Naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
  
 
Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

 § 9. 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600 (słownie: sześćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

 

§ 10. 
Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:1.      darowizn, spadków, zapisów i dotacji pochodzących od osób prawnych i fizycznych,2.      dotacji rządowych, samorządowych i innych osób prawnych,3.      dotacji z funduszy Unii Europejskiej,4.      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw, w tym odsetek bankowych z tytułu oprocentowania funduszów,5.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,6.      innych dochodów. 
 
§ 11. 
1.      Wszelkie dochody uzyskane przez Fundacje, w tym również spadki, darowizny i zapisy mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.2.      W sprawach przyjęcia darowizn i spadków, oświadczenia woli wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.3.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.4.      Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, w wysokości stanowiącej kwotę nie mniejszą niż 60.000 zł uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora Fundacji”. 
 
§ 12. 
1.      Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którym pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).

2.      Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli, przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.      Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4.      Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

       
Rozdział IV
Władze Fundacji
 
§ 13. 
 
1.   Władzami Fundacji są:

a.                  Rada Fundacji,

b.                 Zarząd Fundacji,

c.                  Komisja Rewizyjna.

2. Władze Fundacji, podejmują uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że statut stanowi inaczej.

3.  Fundatorzy podejmują decyzje jednomyślnie.

  
Rada Fundacji
 
 § 14. 
1.      Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych na czas nieokreślony, przy czym co najmniej połowę jej składu muszą stanowić lekarze.
 2. Radę Fundacji powołują Fundatorzy, także spośród swojego grona.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania z pełnienia funkcji, zgodnie z ust. 4.
 5. Kolejnych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub rozszerzenia składu Rady, powołują Fundatorzy.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Zapis ten nie dotyczy Fundatorów.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa trzy lata.
 § 15. 
1.      Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie w terminie, co najmniej na siedem dni przed planowanym zebraniem Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku równości głosów decydującym jest głos Przewodniczącego Rady.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 § 16. 

Do zadań Rady Fundacji, oprócz kompetencji przyznanych jej w innych przepisach statutu, należy:

 1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 2. Opiniowanie wniosków Zarządu, zgłaszanie postulatów i wniosków w kwestiach związanych z działalnością i celami Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  

§17.

 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.  

Zarząd Fundacji

 § 18. 
 
1.       Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatorów, na wspólną trzyletnią kadencję. 2.       Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.3.       Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.4.       Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady lub przez jednomyślną uchwałę wszystkich Fundatorów.5.       Fundatorzy w niniejszym statucie wskażą członków pierwszego Zarządu oraz dokonają wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. 
 
§ 19.
 
1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:a.                   uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,b.                  uchwalanie regulaminów,c.                   sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,d.                  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,e.                   podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,f.                   przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,g.                  podejmowanie uchwały w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją i występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,h.                  podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,i.                    przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz merytorycznych z działalności Fundacji wymaganych przez przepisy prawa.3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
 1. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 5. Zaciąganie zobowiązań przekraczających jednorazowo kwotę 60.000 zł wymaga zgody Rady Fundacji.
 6. Do pierwszego Zarządu, Fundatorzy jednomyślnie powołują:
 

a)       Pawła Grzybowskiego - Prezesa Zarządu;

b)       Pawła Jezierskiego - Wiceprezesa Zarządu;

c)       Pawła Wojtasa - Wiceprezesa Zarządu.

 
 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.
  

Komisja Rewizyjna

 § 20.
 
1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na wspólny 3 letni okres kadencji. Członków pierwszej Komisji Rewizyjnej powołują Fundatorzy.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a.                   kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Rady Fundacji przez Zarząd,

b.                  ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

c.                   kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Fundacji,

d.                  kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

e.                   kontrola celowości i słuszności poczynionych wydatków,

f.                   opiniowanie w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

g.                  występowanie z wnioskami do Zarządu i opiniowanie w sprawach zasad oraz zakazu prowadzonej działalności,

h.                  opiniowanie sprawozdań finansowych Fundacji.

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a.                   żądania od Zarządu i poszczególnych jego członków przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b.                  żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

c.                   rewizji majątku oraz kontroli działalności finansowej Fundacji i jej Zarządu.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a.                   pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,b.                  być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,c.                   otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.7.      Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:a.                   upływu kadencji,b.                  zrzeczenia się funkcji,c.                   odwołania przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.  
 
Sposób Reprezentacji 
§ 21. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku gdy członków Zarządu jest więcej niż jeden, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składane są jednoosobowo.

  
Rozdział V
Działalność Odpłatna i Nieodpłatna Fundacji 
 
§ 22. 

1.      Statutowa działalność Fundacji, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2.      Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja prowadząca tę działalność nie pobiera wynagrodzenia.

3.      Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Fundację celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną jest również sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego przez Fundację.

4.      Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań i celów statutowych Fundacji.

  
Rozdział VI

  Zmiana Statutu

 

 § 23. 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatorów.

  

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24.

 

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.      Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 § 25. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

 

§ 26. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 
§ 27. 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

 

 § 28. 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
 
§ 29. 
1.      Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.2.      Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.
Joomla SEO by MijoSEF